PRIVACY POLICY

The services offered by the Votre Event Group are fully commercial. Issues related to your privacy and security are an important element of our business.

Procedures regarding quality assurance and data protection, meet the highest standards, and provide the ability to provide services in accordance with the law and the client’s requirements.

All personal data processing processes are carried out in accordance with applicable regulations as well as customer requirements.

Our policy in this area is determined by three pillars:

Processing of customer’s personal data.

Password protection.

The „cookie” policy.

PROCESSING OF CUSTOMER’S PERSONAL DATA

According to art. 13 para. 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter: RODO) that:

1) The administrator of your personal data will be Votre Event Group, ul. Romana 44, Łódź. hereinafter referred to as Votre Event Group. Current contact details can be found in the contact tab of this website.

2) The Votre Event Group has appointed a Data Protection Officer. Contact details: e-mail address: biuro@agencyevents-veg.com

3) Votre Event Group processes personal data provided by you during the conclusion of the contract for the provision of services or when invoicing. The scope of these data determines the type of service that you order or use.

The basic scope of this data is: name and surname or company, NIP, address of residence or address, contact addresses (mailing address for paper correspondence, email address, telephone), name and surname or company of the person indicated by you as a person authorized to represent you in matters concerning your services and also its contact addresses (mailing address for paper correspondence, email address, telephone).

4) To the extent necessary to perform the contract for the provision of services offered by the Votre Event Group, as well as to the extent necessary for the Votre Event Group to take action at your request, and to the extent necessary to be completed by Votre Event Group Group of the legal obligation of the Votre Event Group and for the purposes arising from the legitimate interests pursued by the Votre Event Group (detecting and preventing fraud, establishing and defending and pursuing claims, creating statements, analyzes and statistics, verification of payment credibility, handling complaints and applications , technical support, financial settlements, including issuing accounting documents) – the processing of your personal data takes place on the basis of a legal provision, i.e. art. 6 par. 1 lit. b) and lit. c) and lit. f) RODO, without the need to consent to the processing of your personal data.

In the remaining scope, your personal data will be processed on the basis of your consent.

5) Votre Event Group is entitled to transfer your personal data to third parties (hereinafter: Votre Event Group Subcontractors) for the purpose and to the extent necessary for the proper and proper performance of the contract concluded by you with the Votre Event Group.

Therefore, your personal data may be transferred to Subcontractors Votre Event Group under a contract for entrusting the processing of personal data between the Votre Event Group and Subcontractors Votre Event Group.

In addition, the Votre Event Group is obliged to provide your personal data on the basis of mandatory legal provisions, including at the request of authorized courts, authorities and institutions.

6) Your personal data, as a rule, are not transferred outside the EEA. The transfer of your personal data outside the EEA may, however, take place when it is necessary to perform your service, in a situation where the implementation of the service will require the participation of WB subcontractors with headquarters outside the EEA. (Eg Google, Facebook)

7) Your personal data will be kept for the duration of the contract concluded by you with Votre Event Group for the provision of services offered by Votre Event Group, as a result of which your personal data is processed, and after this period until the expiration of the claims due to the concluded by you with the Votre Event Group, the contract for the provision of services offered by the Votre Event Group. However, your personal data recorded in the accounting records will be kept for the period specified in applicable law, including tax regulations.

8) Subject to the limitations resulting from the ROPE and other legal provisions, you have the right to access your personal data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer personal data, the right to raise objections, and the right to withdraw consent at any time

POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługi oferowane przez Votre Event Group są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności.

Procedury dotyczące zapewnienia jakości i ochrony danych, spełniają najwyższe standardy, a także zapewniają zdolność do dostarczania usług zgodnych z przepisami prawa i wymaganiami Klienta.

Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i wymaganiami klienta.

Naszą politykę w tym zakresie określają trzy filary:

Przetwarzanie danych osobowych Klienta.

Zabezpieczenie usługi hasłem.

Polityka plików „cookies”.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie Votre Event Group ul. Romana 44 , Łódź. zwanej dalej Votre Event Group  Aktualne dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt niniejszej strony  www.

2) Votre Event Group powołało Inspektora ochrony danych. Dane do kontaktu: adres e-mail: biuro@agencyevents-veg.com

3) Votre Event Group przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w trakcie zawierania umowy o świadczenie usług lub przy wystawianiu faktur  Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz.

Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).

4) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Votre Event Group umowy o świadczenie usług oferowanych przez Votre Event Group, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Votre Event Group działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Votre Event Group  ciążącego na Votre Event Group obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Votre Event Group  (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

5) Votre Event Group  jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Votre Event Group) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Votre Event Group umowy.

W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Votre Event Group na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Votre Event Group  a Podwykonawcami Votre Event Group.

Ponadto Votre Event Group jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

6) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców WB posiadających siedziby poza obszarem EOG. (Np. Google, Facebook)

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Votre Event Group umowy o świadczenie usług oferowanych przez Votre Event Group, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Votre Event Group umowy o świadczenie usług oferowanych przez Votre Event Group .  Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

8) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10) W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług oferowanych przez Votre Event Group  lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez Votre Event Group . W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi Votre Event Group  informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

11) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

ZABEZPIECZENIE USŁUGI HASŁEM

Każda usługa uruchamiana na serwerach Votre Event Group zabezpieczana jest hasłem dostępu. Hasło to musi spełniać wymagania co do ilości znaków w tym liter, liczb, znaków specjalnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. W ten sposób dostęp do konta możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj  urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe  gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki  internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.