PRIVACY POLICY

The services offered by the byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage are fully commercial. Issues related to your privacy and security are an important element of our business.

Procedures regarding quality assurance and data protection, meet the highest standards, and provide the ability to provide services in accordance with the law and the client’s requirements.

All personal data processing processes are carried out in accordance with applicable regulations as well as customer requirements.

Our policy in this area is determined by three pillars:

Processing of customer’s personal data.

Password protection.

The „cookie” policy.

PROCESSING OF CUSTOMER’S PERSONAL DATA

According to art. 13 para. 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter: RODO) that:

1) The administrator of your personal data will be byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage , ul. Romana 44, Łódź. hereinafter referred to as byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage . Current contact details can be found in the contact tab of this website.

2) The byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage has appointed a Data Protection Officer. Contact details: e-mail address: hy@byfehu.art

3) byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage processes personal data provided by you during the conclusion of the contract for the provision of services or when invoicing. The scope of these data determines the type of service that you order or use.

The basic scope of this data is: name and surname or company, NIP, address of residence or address, contact addresses (mailing address for paper correspondence, email address, telephone), name and surname or company of the person indicated by you as a person authorized to represent you in matters concerning your services and also its contact addresses (mailing address for paper correspondence, email address, telephone).

4) To the extent necessary to perform the contract for the provision of services offered by the byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage , as well as to the extent necessary for the byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage to take action at your request, and to the extent necessary to be completed by byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage of the legal obligation of the byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage and for the purposes arising from the legitimate interests pursued by the byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage (detecting and preventing fraud, establishing and defending and pursuing claims, creating statements, analyzes and statistics, verification of payment credibility, handling complaints and applications , technical support, financial settlements, including issuing accounting documents) – the processing of your personal data takes place on the basis of a legal provision, i.e. art. 6 par. 1 lit. b) and lit. c) and lit. f) RODO, without the need to consent to the processing of your personal data.

In the remaining scope, your personal data will be processed on the basis of your consent.

5) byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage is entitled to transfer your personal data to third parties (hereinafter: Votre Event Group Subcontractors) for the purpose and to the extent necessary for the proper and proper performance of the contract concluded by you with the byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage.

Therefore, your personal data may be transferred to Subcontractors byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage under a contract for entrusting the processing of personal data between the byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage 0and Subcontractors byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage

In addition, the byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage is obliged to provide your personal data on the basis of mandatory legal provisions, including at the request of authorized courts, authorities and institutions.

6) Your personal data, as a rule, are not transferred outside the EEA. The transfer of your personal data outside the EEA may, however, take place when it is necessary to perform your service, in a situation where the implementation of the service will require the participation of WB subcontractors with headquarters outside the EEA. (Eg Google, Facebook)

7) Your personal data will be kept for the duration of the contract concluded by you with byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage for the provision of services offered by byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage , as a result of which your personal data is processed, and after this period until the expiration of the claims due to the concluded by you with the byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage , the contract for the provision of services offered by the byFehu  filia Votre Event Group filia Votre Mariage . However, your personal data recorded in the accounting records will be kept for the period specified in applicable law, including tax regulations.

8) Subject to the limitations resulting from the ROPE and other legal provisions, you have the right to access your personal data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer personal data, the right to raise objections, and the right to withdraw consent at any time

POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługi oferowane przez byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności.

Procedury dotyczące zapewnienia jakości i ochrony danych, spełniają najwyższe standardy, a także zapewniają zdolność do dostarczania usług zgodnych z przepisami prawa i wymaganiami Klienta.

Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i wymaganiami klienta.

Naszą politykę w tym zakresie określają trzy filary:

Przetwarzanie danych osobowych Klienta.

Zabezpieczenie usługi hasłem.

Polityka plików „cookies”.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage ul. Romana 44 , Łódź. zwanej dalej byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage  Aktualne dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt niniejszej strony  www.

2) byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage powołało Inspektora ochrony danych. Dane do kontaktu: adres e-mail: hy@byfehu.art

3) byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w trakcie zawierania umowy o świadczenie usług lub przy wystawianiu faktur  Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz.

Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).

4) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage umowy o świadczenie usług oferowanych przez byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Votre Event Group działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage  ciążącego na byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

5) byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage umowy.

W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage  a Podwykonawcami byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage.

Ponadto byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

6) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców WB posiadających siedziby poza obszarem EOG. (Np. Google, Facebook)

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage umowy o świadczenie usług oferowanych przez byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z  byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage umowy o świadczenie usług oferowanych przez byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage.  Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

8) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10) W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług oferowanych przez byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

11) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

ZABEZPIECZENIE USŁUGI HASŁEM

Każda usługa uruchamiana na serwerach byFechu filia Votre Event Group filia Votre Mariage zabezpieczana jest hasłem dostępu. Hasło to musi spełniać wymagania co do ilości znaków w tym liter, liczb, znaków specjalnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. W ten sposób dostęp do konta możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj  urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe  gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki  internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. „Cookies” stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.